Algemene Voorwaarden voor klanten van KakelVers

Algemene Voorwaarden voor klanten van KakelVers

KakelVers heeft als postadres Ysselsteynseweg 70 te Ysselsteyn, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 74478117.

KakelVers is een vriendelijk en vrolijk bedrijf en daarom schrijven we deze Algemene Voorwaarden in normale taal, die bij ons past. Wij vertrouwen er dan ook op dat we deze Algemene Voorwaarden nooit nodig hebben.

 

Artikel 1 Over wie hebben we het eigenlijk in dit document?

Met “KakelVers” bedoelen wij bet bedrijf KakelVers.
Met het woord “Afnemer” bedoelen we jou: een levend persoon met wie KakelVers een overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van verse eieren, als eindgebruiker van de eieren.
Onder “Leverancier” verstaan wij een levend persoon of een samenwerkingsverband en/of de rechtspersoon met wie KakelVers een overeenkomst sluit voor het leveren van diensten, producten of etenswaren.
Onder “Bezorger” bedoelen we de buurtbezorgers van KakelVers. Dit is in jouw geval jouw buurjongen/meisje die wekelijks de buurt voorziet van dagverse scharreleieren.

 

Artikel 2 Doelstelling en uitgangspunten KakelVers

KakelVers heeft vier doelstellingen:

 1. KakelVers spant zich ervoor in dat de geleverde eieren echt dagvers zijn. Dat betekent dat de eieren binnen één dag van de boer (leverancier) bij de klant (afnemer) komen;
 2. KakelVers belooft dat de prijs marktconform is en de boer/leverancier een eerlijke prijs krijgt voor zijn product;
 3. KakelVers zet zich in om eieren van uitmuntende kwaliteit te leveren. Hierbij is voedselveiligheid een belangrijke factor;
 4. KakelVers stimuleert jeugd (bezorgers) om een centje bij te verdienen met een leuk bijbaantje.

KakelVers heeft de volgende uitgangspunten:

 1. Het wekelijks leveren van dagverse scharreleieren van de hoogste kwaliteit door jeugdige bezorgers, met een vaste verkoopprijs.
 2. Het aanbieden van online strippenkaarten, waardoor de klant (afnemer) meerdere weken eieren kan laten bezorgen met maar één betaling.

 

Artikel 3 Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door KakelVers gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot eieren en diensten daaromheen. Als jij als Afnemer ook Algemene Voorwaarden hebt, dan zijn deze niet van toepassing. Tenzij wij, van KakelVers, dat heel duidelijk en schriftelijk hebben afgesproken. Waarom zou jij eigenlijk als particulier Algemene Voorwaarden hebben?

Het komt erop neer dat onze Algemene Voorwaarden altijd de baas zijn. Indien je toch wilt afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zorg er dan voor dat je dit erg goed gedocumenteerd hebt, en dat je daar de handtekening van Douwe Claessens op hebt staan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn bij aanvang van de overeenkomst verstrekt en geaccepteerd door Afnemer. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te vinden op de site van KakelVers: www.kakelvers.nl.

 

Artikel 4 Procedure

 1. De Afnemer heeft het recht om te bepalen hoeveel eieren hij of zij wekelijks geleverd wil hebben. Dit bepaalt de afnemer vooraf bij aanschaf van de strippenkaart en kan dit zelf wekelijks via zijn of haar account op: mijn.kakelvers.nl wijzigen. De eieren worden wekelijks op dinsdag, woensdag, of donderdag bij de klant geleverd. De klant kan de wekelijkse bestelling op maandag voor 23.59 (voor de levering) wijzigen. Daarna kan de klant voor die week de bestelling niet meer aanpassen en staat de bestelling voor die week vast.
 2. De dagverse scharreleieren worden op één manier aangeboden, namelijk: Aan huis bezorging. Bij de bezorging aan huis worden de dagverse eieren verpakt in eierdoosjes. Deze worden door de bezorger, per bolderkar, aan jouw voordeur geleverd. Natuurlijk op een vooraf afgesproken dag en tijdstip.
 3. Nadat de bezorging heeft plaatsgevonden, ontvangt de afnemer een afleveringsbevestiging via de mail. Hierin staat hoeveel eieren er zijn geleverd en wat de status is van zijn of haar strippenkaart.

 

Artikel 5 Aangaan en beëindiging KakelVers eieren bezorgservice

 1. Bij het aanschaffen van een strippenkaart voor 5, 10 of 20 bezorgingen gelden de Algemene Voorwaarden enkel voor die bezorgingen. De overeenkomst eindigt wanneer de strippenkaart op is.
 2. Op het moment dat de Afnemer beslist om de bezorgservice van eieren te beëindigen, terwijl hij of zij nog tegoed heeft op de strippenkaart, dan kan de Afnemer dit eenvoudig stopzetten via mijn.kakelvers.nl. De Afnemer ontvangt van KakelVers het resterende saldo terug op zijn of haar rekening. De transactiekosten worden bij de Afnemer in rekening gebracht en worden dus van het terug te storten saldo afgetrokken.
 3. KakelVers hanteert bij het afnemen van een strippenkaart een opzegtermijn van nul bezorgingen, want wij willen dat jij lekker flexibel bent. Alleen wanneer de bezorging van die week al vast staat, dien jij die nog wel af te nemen.
 4. De overeenkomst van de strippenkaart eindigt wanneer de laatste bezorging is afgeleverd en de strippenkaart dus op is.
 5. KakelVers behoudt zich het recht voor om orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te voeren, indien door Afnemer vorige leveranties niet zijn betaald, of Afnemer anderszins op enige wijze zijn verplichtingen tegenover KakelVers niet is nagekomen of niet nakoming dreigt.
 6. Wijzigingen en afmeldingen kunnen tot 8 dagen voorafgaand de bezorgdag door worden gegeven via mijn.kakelvers.nl. Hierna is dit niet meer mogelijk.

 

Artikel 6 Prijzen

 1. Prijzen op de website en in e-mails zijn niet bindend omdat wij ook weleens een foutje kunnen maken. Dit betekent dat je niet kunt claimen dat je het toch goedkoper wilt hebben als wij een typfoutje hebben gemaakt.
 2. De KakelVers strippenkaarten hebben verschillende prijzen en inhouden. De verschillende strippenkaarten hebben een x aantal bezorgingen, zoals vooraf vermeld. Genoemde tariefstelling is in Euro’s en inclusief btw.
 3. KakelVers behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

 

Artikel 7 Betaling

 1. Afnemer betaalt zijn bezorgingen altijd vooruit door middel van het aanschaffen van een strippenkaart.
 2. Alle betalingen geschieden vooraf per Ideal. Er kan niet bij de bezorger zelf betaald worden.
 3. KakelVers behoudt zich het recht voor het product niet uit te leveren indien de betaling niet heeft plaatsgevonden. In het geval dat dit zich voordoet, kan Afnemer ook geen aanspraak meer maken op de betreffende bezorging.

 

Artikel 8 Levering en transport

 1. Levering vindt plaats doordat de Bezorger de bestelling aan huis bezorgd bij de Afnemer. Indien de bestelling op een afgesproken alternatieve plek wordt afgeleverd, geldt dit ook als een feitelijke levering.
 2. KakelVers zal na de levering vanuit Leveranciers, de eieren voor de Afnemer in bewaring nemen, totdat de eieren bij de Afnemer thuisbezorgd zijn. Dit betekent dat het productrisico nog steeds bij Leverancier ligt en dat KakelVers enkel de rol als transporteur op zich neemt.
 3. Bij de levering gaat het risico van de betreffende bezorgingen met alles wat daaraan is verbonden over op Afnemer op het moment dat
  1. Afnemer (of degene die namens Afnemer) de bestelling aanneemt bij bezorging.
  2. Afnemer niet thuis is en de bestelling op een vooraf afgesproken alternatieve plek wordt afgeleverd (Bijvoorbeeld in een tasje aan de voordeur).
 4. Indien de Afnemer niet thuis is bij de levering en de bestelling op een vooraf afgesproken alternatieve plek wordt afgeleverd, is KakelVers nooit verantwoordelijk voor het eventuele verdwijnen of bederven van die betreffende bestelling.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van KakelVers, waardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, ongevallen waarbij de producten beschadigd zijn geraakt en niet meer uitgeleverd kunnen worden, of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds, en aan gebreken in de aan KakelVers toegeleverde producten anderzijds.
 2. Indien een overmachtige situatie zich voordoet en ervoor zorgt dat de levering door KakelVers niet kan worden uitgevoerd, dan zal KakelVers de Afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren.
 3. KakelVers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikellid over dit onderwerp.
 4. Indien KakelVers door overmacht niet in staat is om de bestelling te bezorgen, wordt er gekeken naar een oplossing. Een voorbeeld is dat de bezorging op een later moment uitgeleverd zal worden. De klant heeft geen recht op reclamatie.

 

Artikel 10 Garanties en klachten

 1. KakelVers zal ervoor zorgen dat de producten, die geleverd dienen te worden, voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld.
 2. Aangezien de Afnemer verantwoordelijk is voor de producten ten tijde van de levering hiervan, wordt de Afnemer geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het moment van de levering.
 3. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering aan KakelVers kenbaar worden gemaakt per e-mail naar info@kakelvers.nl.
 4. Een klacht dient ten minste te bevatten:
  1. Een goede omschrijving van het gebrek;
  2. Een foto van de afwijking/het gebrek;
  3. De gegevens van de afnemer;
  4. De klacht.
 5. Een klacht gericht aan KakelVers zal binnen één week beantwoord worden door KakelVers. KakelVers zal, als het terecht is, een voorstel doen ter compensatie.
 6. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de Afnemer van de gehele levering.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

 1. KakelVers is tegenover de Afnemer en/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door Leverancier verstrekte producten.
 2. De vergoeding door KakelVers van de eventueel door de Afnemer geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde.

 

Artikel 12 Privacy beleid

Niet geanonimiseerde informatie van een enkele Afnemer wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij voor de juiste uitvoering van de doelstellingen van KakelVers nodig is.

 

Artikel 13 Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen KakelVers enerzijds en Afnemer en/of Leverancier anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter in het arrondissement Roermond.